ellaspiedevas.lv

Visefektīvākie eļļošanas līdzekļi pasaulē. Klientu atsauksmes un pieredze

1.Ievads

SIA “X Solutions”, Reģ. Nr. 40103715049 (turpmāk – Pārzinis), interneta portālā ellaspiedevas.lv (turpmāk – Portāls) veic tādu personas datu apstrādi, kuri ir iegūti no datu subjekta – Portāla lietotāja (turpmāk – Lietotājs).

Pārzinis rūpējas par Lietotāja privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Ņemot vērā minēto, Pārzinis ir izstrādājis šos portāla lietošanas noteikumus un privātuma politiku, ar mērķi sniegt Lietotājam Regulā paredzēto informāciju.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Lietotājs sniedz personas datus (portālā, papīra formātā vai telefoniski).

Pārzinis patur tiesības jebkurā brīdī mainīt šos noteikumus. Portāla apmeklētāja pienākums ir patstāvīgi pārbaudīt Portāla saturu, lai iepazītos ar noteikumu izmaiņām.

2.Pārziņa identitāte un kontaktinformācija

Pārzinis ir SIA “X Solutions”, Reģ.Nr. 40103715049. Pārziņa adrese ir Tukums, Ziedoņa iela 16, LV-3101, mājaslapa – ellaspiedevas.lv e-pasts – info@ellaspiedevas.lv, tālrunis – +371 29117845.

3. Apstrādes nolūki, kā arī apstrādes juridiskais pamats

Portāla lietošanas mērķis ir Pārziņa izplatīto preču (eļļošanas produkti) – turpmāk Prece, reklāma un pasūtīšana, atbilstoši Lietotāja izvēlētajai komplektācijai.

Lai pasūtītu Preci, nepieciešams lietotāja vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, adrese, apmaksas veids (skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu) fiziskai personai; uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, pvn maksātāja numurs, juridiskā adrese, piegādes adrese, apmaksas veids (skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu), banka, bankas konta numurs, bankas SWIFT kods, kontaktpersona, tālruņa numurs un e-pasta adrese juridiskai personai.

Ja Lietotājs Pārzinim iesniedz iepriekš minētos datus, izmantojot Portāla kontaktformas, e-pastu vai cita veida pastu, mēs saglabājam un izmantojam šo informāciju, lai sagatavotu un nosūtītu pavadzīmi, nokomplektētu pasūtījumu un Lietotājam nogādātu Preci. Tāpat, minēto datu apstrāde mums ir nepieciešama klienta identificēšanai; līguma sagatavošanai, noslēgšanai un noslēgšanas fakta pierādīšanai; pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai; klientu apkalpošanai; iesniegumu un iebildumu izskatīšanai un apstrādei; norēķinu administrēšanai, kā arī citiem, ar līgumu noslēgšanu vai izpildi tieši saistītiem nolūkiem.

Datu apstrādes tiesiskais pamats ir Regulas 6. panta 1.punkta b. apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.

4.Sīkdatnes

Portālā tiek vākti dati par Portāla apmeklētājiem, tādējādi gūstot iespēju Portāla uzturētājam izvērtēt, cik noderīgs ir Portāls, un kā to varētu uzlabot.

Pārzinis nemitīgi pilnveido Portālu, ar mērķi, uzlabot tās lietošanu, tāpēc Pārzinim ir jāzina, kāda informācija ir svarīga Portāla apmeklētājiem, cik bieži viņi šo Portālu apmeklē, kādas ierīces un pārlūkprogrammu viņi izmanto, no kāda reģiona nāk apmeklētāji, un kādu saturu vislabprātāk lasa.

Pārzinis izmanto sistēmu Google Analytics, kas ļauj Pārzinim analizēt, kā apmeklētāji izmanto Portālu. Par to, kā darbojas Google Analytics pamatprincipi, iespējams uzzināt Google mājas lapā https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800. Pārzinis izmanto savāktos datus savās tiesiskajās interesēs, lai uzlabotu izpratni par Portāla apmeklētāju vajadzībām un uzlabotu pieejamību Pārziņa publiskotajai informācijai. Apmeklētājs jebkurā laikā var pārtraukt datu vākšanu Google Analytics, kā tas ir aprakstīts šeit: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Serveris, kurā izvietota Portāls, var reģistrēt apmeklētāja nosūtītos pieprasījumus (izmantotā ierīce, pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves datums un laiks). Šajā punktā minētie dati tiek izmantoti tehniskiem nolūkiem: lai nodrošinātu Portāla pienācīgu funkcionēšanu un drošību un izmeklētu iespējamos drošības incidentus. Šajā punktā minēto datu vākšanas pamats ir Pārziņa tiesiskā interese nodrošināt Portāla tehnisku pieejamību un integritāti.

Sīkdatnes ir nelieli faili, kurus, katru reizi, kad apmeklētājs apmeklē Portālu, pārlūkprogramma saglabā apmeklētāja datorā tādā apmērā, kā norādīts apmeklētāja datora pārlūkprogrammas iestatījumos. Atsevišķas sīkdatnes tiek izmantotas, lai atlasītu un piemērotu apmeklētājam piedāvājamo informāciju un reklāmas, pamatojoties uz saturu, ko apmeklētājs aplūkojis agrāk, un tādējādi veidotu apmeklētājiem Portāla lietošanu vienkāršu, ērtu un individuāli piemērotu. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī to dzēšanu un pārvaldīšanu, var iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.

Portāls izmanto sīkdatnes, lai vāktu lietotāja IP adreses un pārlūkošanas informāciju un ļautu Portālam atcerēties apmeklētāja izvēli. Sīkdatnes ļauj Pārzinim sekot līdzi Portāla datu plūsmai un lietotāju mijiedarbībai ar Portālu – Pārzinis izmanto šos datus, lai analizētu apmeklētāju uzvedību un uzlabotu Portālu. Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir Pārziņa leģitīmā interese nodrošināt Portāla funkcionalitāti, pieejamību un integritāti.

Apmeklētājs var kontrolēt un/vai dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles. Plašāka informācija par šo procesu ir pieejama šeit www.aboutcookies.org. Apmeklētājs var izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir viņa datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Apmeklētājs var atteikties no sīkdatnēm pārlūkprogrammas izvēlnē vai https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Lai veiktu nepieciešamos uzstādījumus, apmeklētājam nepieciešams iepazīties ar savas pārlūkprogrammas noteikumiem. Sīkdatņu bloķēšanas gadījumā apmeklētājam manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad tiks apmeklēts Portāls, turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.

Statistikas datiem par Portāla apmeklētājiem var piekļūt tikai tie Pārziņa darbinieki, kuri ir atbildīgi par tādu datu analīzi.

Gadījumā ja Lietotājs izmanto Portālā paraudzēto kontaktformas iespēja, šādā gadījumā, Portālā tiek saglabāta Lietotāja IP adrese, kā arī dati, ko norādījis pats Lietotājs. Sīkdatnes, kas satur šos datus, Lietotāja ērtībām (lai nākamreiz nebūtu jāraksta pa jaunu) var tikt saglabātas vienu gadu.

5.Personas datu kategorijas

Personas datu kategorijas – vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasta adrese, IP adrese, tālruņa numurs, ziņojama vai vēstules saturs, utt.

6.Personas datu saņēmēju kategorijas

Dati tiek izpausti tiem Pārziņa darbiniekiem, kam tie ir nepieciešami tiešo pienākumu veikšanai, lai izpildītu vai noslēgtu attiecīgu pakalpojumu sniegšanas līgumu.

Iegūstot un izmantojot personu datus, mēs daļēji izmantojam ārējo pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus, kuri saskaņā ar līgumu stingri ievēro mūsu norādījumus un kurus mēs pirms pakalpojuma izmantošanas un arī turpmāk pastāvīgi kontrolējam.

7.Datu subjektu kategorijas

Datu subjektu kategorijas – Pārziņa esošie, bijušie un potenciālie klienti.

8.Datu nodošana ārpus Latvijas

Saņemtie dati netiek nodoti ārpus Latvijas, Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas, kā arī netiks nodoti nevienai starptautiskai organizācijai.

9.Datu glabāšanas ilgums

Ja norādījumos par datu aizsardzību nav minēts citādi, mēs personu datus izdzēšam vēlākais trīs mēnešus pēc tam, kad vairs nav spēkā sākotnējais datu saglabāšanas iemesls, izņemot gadījumus, ja mūsu tiesiskais pienākums ir arī turpmāk saglabāt šos datus (piemēram, bet ne tikai, grāmatvedības uzskaites vai tiesvedības vajadzībām).

Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas.

10.Datu subjekta piekļuve personas datiem

Datu subjektam ir tiesības mēneša laikā no attiecīga pieprasījuma iesniegšanas dienas saņemt piekļuvi datu subjekta personas datiem.

Lietotājs var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā klātienē, Pārziņa juridiskajā adresē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu), vai e-pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;

Saņemot Lietotāja pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Pārzinis pārliecinās par Lietotāja identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Lietotājam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Pārzinim veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, apstrādes ierobežošanu vai tiesības iebilst pret apstrādi, ciktāl šīs tiesības nav pretrunā ar datu apstrādes mērķi (līgumu noslēgšana vai izpilde).

Datu subjektam nav tiesību saņemt informāciju, ja šo informāciju aizliegts izpaust saskaņā ar likumu nacionālās drošības, valsts aizsardzības, sabiedrības drošības, krimināltiesību jomā, kā arī nolūkā nodrošināt valsts finanšu intereses nodokļu lietās vai finanšu tirgus dalībnieku uzraudzību un makroekonomisko analīzi.

11.Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei

Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (Datu valsts inspekcijai). Dokumentus Datu valsts inspekcijā pieņem, izmantojot pastu, elektronisko pastu (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus), kā arī tos var atstāt Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā, 1.stāva pastkastē. Datu valsts inspekcija pieņem elektroniskā pasta sūtījumus, kas saņemti uz elektroniskā pasta adresi info@dvi.gov.lv.

Grozs Aizvērt